27.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji

Pozyskanie wpływów z emisji akcji w kwocie około 3 197 mln PLN ma na celu wsparcie inwestycji GK PGE w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii, dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych oraz rozwoju segmentu dystrybucji.

Środki pozyskane z emisji akcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na inwestycje w trzech opisanych powyżej obszarach. Sposób wydatkowania środków pieniężnych z emisji będzie podlegał szczegółowemu raportowaniu i audytowi.

Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszom niekontrolującym

Wpływy w wysokości 33 mln w okresie bieżącym i 419 mln PLN w okresie porównawczym dotyczą połowy wpłat dokonanych przez Ørsted na objęcie i podwyższenie kapitału we wspólnych działaniach umownych to jest spółkach EWB2 i EWB3.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. wykorzystała dostępne kredyty w łącznej wysokości 2 200 mln PLN (273 mln PLN w 2021 roku). Dodatkowo spółki segmentu Energetyka Konwencjonalna i Ciepłownictwo otrzymały kredyty i pożyczki zaciągnięte w funduszach środowiskowych o wartości około 93 mln PLN (316 mln PLN w 2021 roku).

Spłata pożyczek, kredytów i leasingu finansowego

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. spłaciła kredyty o łącznej wartości 3 985 mln PLN (976 mln PLN w 2021 roku). PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów spłaciła w bieżącym okresie kredyt w wysokości 156 mln PLN (90 mln PLN w poprzednim okresie).

Poza powyższym, pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów w rachunku bieżącym o wartości 94 mln PLN w PGE Paliwa.

Płatności głównej części zobowiązania leasingowego wyniosły 47 mln PLN w bieżącym okresie i 53 mln PLN w poprzednim.

Odsetki zapłacone

W bieżącym okresie sprawozdawczym w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 270 mln PLN, od obligacji w wysokości 99 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości (-) 65 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 41 mln PLN.

W 2021 roku w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 139 mln PLN, od obligacji w wysokości 41 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 137 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 41 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania