27.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

W 2022 roku największe wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych zostały poniesione przez segmenty:

  • Dystrybucja 2.372 mln PLN
  • Działalność Pozostała 1.839 mln PLN
  • Ciepłownictwo – 1.114 mln PLN
  • Energetyka Konwencjonalna 704 mln PLN
  • Energetyka Odnawialna – 603 mln PLN

Założenie i rozwiązanie lokat powyżej 3 miesięcy

Spółki z segmentu Energetyki Konwencjonalnej są zobligowane do posiadania środków FLZG gromadzonych i lokowanych zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne.

Nabycie jednostki konsolidowanej metodą pełną, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE EO S.A. kupiła:

  • 100% udziałów w spółce Collfield Investments sp. z o.o. posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych (Future Energy sp. z o.o., Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o., Elwiatr Pruszyński sp. z o.o.) operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Wydatki na nabycie tej spółki wyniosły 939 mln PLN a przejęte środki pieniężne 183 mln PLN.
  • 100% udziałów w spółkach Mithra posiadającymi 35 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 85 MW. Wydatki na nabycie tych spółek wyniosły 41 mln PLN a przejęte środki pieniężne 200 tys. PLN.

Sprzedaż spółki zależnej

W bieżącym okresie sprawozdawczym kwota 111 mln dotyczy wpływu ze sprzedaży spółek: Elbest sp. z o.o., TFI Energia S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o.

W okresie porównawczym kwota 368 mln PLN dotyczy wpływu ze sprzedaży spółki PGE EJ1 sp. z o.o.

Utrata kontroli

W okresie porównawczym łączna kwota 118 mln PLN dotyczy środków pieniężnych sprzedanej spółki PGE EJ1 sp. z o.o. (53 mln PLN) oraz zdekonsolidowanej PGE Trading GmbH (13 mln PLN) oraz środków przekazanych do spółek EWB2 i EWB3 w okresie, gdy GK PGE sprawowała nad tymi spółkami kontrolę (52 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania