7.2.5 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Wynagrodzenia 4.224 3.850
Koszty ubezpieczeń społecznych 809 733
Koszty świadczeń emerytalnych 53 62
Nagrody jubileuszowe, deputaty 124 123
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 54 50
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze 150 (277)
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść (10)
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 678 567
RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, W TYM: 6.092 5.098
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 4.456 3.965
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 364 298
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 957 677
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 315 158

W pozycji Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych Grupa ujęła m.in. koszty pracowniczych programów emerytalnych, odpis na ZFŚS, koszty opieki medycznej oraz szkoleń.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
dane przekształcone
Energetyka Konwencjonalna 19.574 19.585
Ciepłownictwo 3.628 3.705
Energetyka Odnawialna 713 630
Obrót 2.702 2.459
Dystrybucja 9.703 9.636
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 970 944
Pozostałe konsolidowane spółki 723 1.042
RAZEM ZATRUDNIENIE 38.013 38.001

Wyniki wyszukiwania