21.2 Rezerwa na koszty emisji CO₂

Jak opisano w nocie 16 niniejszego sprawozdania finansowego od 2020 roku Grupa nie otrzymuje darmowych uprawnień na wytwarzanie energii elektrycznej. Grupa uprawniona jest jedynie do darmowych uprawnień na produkcję ciepła. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 20.318 mln PLN (11.553 mln PLN na koniec okresu porównawczego).

Wyniki wyszukiwania