1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z jednostki dominującej, którą jest PGE S.A. i 74 jednostek zależnych objętych konsolidacją. Konsolidacją objęte są również 3 jednostki stanowiące tzw. wspólną działalność, 2 jednostki stowarzyszone i 1 jednostka współkontrolowana. Dodatkowe informacje na temat jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w nocie 1.3.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Wyjątkiem są spółki nabyte w trakcie roku obrotowego, które sporządziły dane finansowe za okres od momentu objęcia kontrolą przez Grupę PGE.

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności obejmującej:

  • wytwarzanie energii elektrycznej,
  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem ziemnym,
  • wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
  • świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE. Działalność GK PGE jest prowadzona w głównej mierze na terytorium Polski.

Kontynuacja działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez istotne spółki Grupy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego.

W 2021 roku ENESTA sp. z o.o. (obecnie ENESTA sp. z o.o. w restrukturyzacji) rozwiązała niekorzystne umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. W związku z tym na 31 grudnia 2021 roku utworzona została rezerwa na roszczenia od kontrahentów w wysokości 279 mln PLN. W 2022 roku część kontrahentów skierowała roszczenia na drogę sądową. Po nieudanych próbach osiągniecia porozumienia z kontrahentami, ENESTA złożyła wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 21 czerwca 2022 roku otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne (sanacyjne). Do dnia 30 września 2022 roku w sądzie został złożony spis wierzytelności. W dniu 21 grudnia 2022 roku w sądzie został złożony przez Zarządcę Plan restrukturyzacyjny. 27 stycznia 2023 roku zostało wydane postanowienie o zatwierdzeniu Planu restrukturyzacji.

Pod koniec 2022 roku oraz w lutym 2023 roku w toczących się postępowaniach zapadły wyroki niekorzystne dla ENESTA. Wyroki ustaliły istnienie i obowiązywanie umów w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. W związku z tym ENESTA dokonała rozwiązania rezerwy utworzonej w 2021 roku na spory sądowe. W związku z koniecznością kontynuowania realizacji niekorzystnych umów sprzedaży na koniec 2022 roku utworzona została rezerwa na umowy rodzące obciążenia w 2023 roku w wysokości 37 mln PLN. Dodatkowo utworzono rezerwy z tytułu potencjalnych sporów sądowych w związku ze sprzedażą rezerwową realizowaną w 2022 roku przez sprzedawcę z urzędu w wysokości 56 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży, które w trakcie 2022 roku ENESTA fakturowała przy założeniu, że rozwiązanie umów było skuteczne, zastały skorygowane zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Na 31 grudnia 2022 roku wartość aktywów oraz kapitałów i zobowiązań spółki ENESTA wynosi 134 mln PLN a wartość kapitałów własnych (236) mln PLN.

Poza kwestią ENESTA sp. z o.o. w restrukturyzacji na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.

Wyniki wyszukiwania