2.4 Profesjonalny osąd kierownictwa i szacunki

W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje na temat przyjętych założeń zostały przedstawione poniżej lub w odpowiednich notach objaśniających.

  • W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa przeprowadziła analizę przesłanek a następnie testy na utratę wartości aktywów trwałych. Wyniki testów zostały opisane w nocie 3 niniejszego sprawozdania finansowego.
  • Szacunek wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych opiera się na szeregu istotnych założeń, których realizacja w przyszłości jest niepewna i znajduje się w istotnej części poza kontrolą Grupy Kapitałowej PGE. Grupa przyjęła najbardziej właściwe jej zdaniem wielkości i wartości, tym niemniej nie można wykluczyć, iż realizacja poszczególnych założeń będzie odbiegać od przyjętych przez Grupę.
  • Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne. W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa zmieniła szacunki odnośnie zasadności lub wysokości niektórych rezerw. W szczególności w ciągu okresu sprawozdawczego dokonano aktualizacji rezerwy na koszty rekultywacji oraz rezerwy na świadczenia pracownicze ze względu na wzrost stopy dyskonta oraz inflacji. Szczegóły przedstawione są w nocie 21 niniejszego sprawozdania finansowego.
  • Niepewności związane z rozliczeniami podatkowymi zostały opisane w nocie 30 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  • Grupa dokonuje istotnych szacunków w zakresie ujmowanych zobowiązań warunkowych, szczegóły przedstawione są w nocie 28 niniejszego sprawozdania finansowego.
  • Wycena instrumentów finansowych jest dokonywana w oparciu o szereg założeń i szacunków na podstawie danych dostępnych w momencie przygotowania sprawozdania finansowego. Zmiany tych założeń i szacunków mogą mieć wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe GK PGE. Nota 25.1.2 zawiera informację o wpływie wyceny instrumentów finansowych na wynik finansowy oraz na inne całkowite dochody.
  • W związku z kryzysową sytuacją na rynku energii elektrycznej w 2022 roku w życie weszło szereg regulacji prawnych, które spowodowały po stronie GK PGE konieczność dokonania szacunków przychodów i kosztów w zakresie rekompensat związanych z zakupem węgla, rekompensat i korekt ceny wynikających z ustawy dla gospodarstw domowych, odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny wynikający z ustawy o środkach nadzwyczajnych w 2023 roku. Szczegółowy opis tych szacunków znajduje się w notach 33.4 oraz 33.5 niniejszego sprawozdania finansowego.
  • Niektóre z przychodów ze sprzedaży opisanych szczegółowo w nocie 7.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są fakturowane w oparciu o cyklicznie dokonywane odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych. Powoduje to konieczność doszacowania przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do dostaw, dla których Grupa PGE nie posiada odczytów z urządzeń pomiarowych na dzień sprawozdawczy.
  • Na dzień sprawozdawczy nie zaobserwowano istotnego wydłużenia okresu spłaty należności, czy problemów z płynnością wynikających z pandemii COVID-19. Po wybuchu pandemii w 2020 roku Grupa dokonała aktualizacji modeli służących do szacowania oczekiwanych strat kredytowych. Na potrzeby szacowania oczekiwanych strat kredytowych kontrahenci zostali podzieleni na dwie grupy: kontrahenci strategiczni, którym wewnętrznie nadawane są ratingi na podstawie modelu scoringowego oraz pozostali kontrahenci, dla których oczekiwane straty kredytowe są szacowane w oparciu o macierz rezerw. W przypadku pierwszej grupy kontrahentów, zmieniono podstawę do wyliczania oczekiwanych strat kredytowych. Obecnie straty są obliczane w oparciu o notowania instrumentów Credit Default Swap (CDS), zaś w przypadku drugiej grupy kontrahentów zaktualizowano wskaźniki procentowe w poszczególnych przedziałach czasowych macierzy rezerw do poziomu odpowiadającego obecnej ściągalności należności.

Wyniki wyszukiwania