33.4 Realizacja przez PGE Paliwa sp. z o.o. decyzji związanych z zakupem i sprzedażą węgla

W dniach 13 lipca oraz 8 sierpnia 2022 roku PGE Paliwa sp. z o.o. otrzymała decyzje Prezesa Rady Ministrów polecające tej spółce zakup przynajmniej 3 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe oraz jego sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku. Spółka jest w trakcie realizacji w/w decyzji.

Realizacja decyzji spowodowała przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na gotówkę Grupy Kapitałowej PGE i potencjalny, okresowy wzrost zadłużenia w związku z rozliczaniem transakcji zakupu oraz odsprzedaży węgla. W obecnych uwarunkowaniach spółka nie spodziewa się by realizowane działania miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej PGE.

PGE Paliwa sp. z o.o. została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, jako jeden z sześciu podmiotów wprowadzających do obrotu, uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych cena sprzedaży paliwa stałego nie może być wyższa niż 1.500 PLN brutto. Jednocześnie podmiotowi wprowadzającemu do obrotu przysługuje rekompensata w wysokości stanowiącej iloczyn ilości paliwa stałego i różnicy między uzasadnionym średnim jednostkowym kosztem paliwa stałego w tym okresie a średnią ceną netto sprzedaży paliwa stałego w tym okresie, powiększoną o podatek od towarów i usług.

PGE Paliwa oszacowała i ujęła w księgach szacunek przychodów z tytułu rekompensat za dostawy zrealizowane w 2022 roku w wysokości 131 mln PLN. Wniosek o wypłatę rekompensaty za ten okres zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych powinien zostać złożony przez Spółkę do dnia 25 lutego 2023. Spółka złożyła wniosek w dniu 23 lutego 2023 roku. Wnioski za kolejne okresy składa się za okres miesiąca kalendarzowego, w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek.

Spółka jest w trakcie realizacji tej sprzedaży.

Wyniki wyszukiwania