2.3 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2022 roku:

Standard Opis zmian Data obowiązywania
MSSF 14 Regulacyjne pozycje odroczone Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej.
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia Prace nad zatwierdzeniem zostały odłożone bezterminowo
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe Definiuje nowe podejście do rozpoznawania przychodów oraz zysku/ strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych 1 stycznia 2023
Zmiany do MSSF 17 umowy ubezpieczeniowe Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – dane porównawcze 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 1 Zmiany dotyczą prezentacji sprawozdań finansowych – klasyfikacji zobowiązań jako krótko- i długoterminowe 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 1 Zmiany dotyczą prezentacji sprawozdań finansowych – ujawnienia na temat stosowanej polityki rachunkowości 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 8 Zmiany dotyczą ujawnień na temat stosowanej polityki rachunkowej, w tym zmiany wartości szacunkowych i korygowania błędów 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 12 Podatek odroczony związany z aktywami i pasywami wynikającymi z pojedynczej transakcji 1 stycznia 2023
Zmiany do MSSF 16 Zmiany dotyczą sposobu wyceny zobowiązania z tytułu transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego 1 stycznia 2024

Grupa Kapitałowa PGE zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, zgodnie z datą ich wejścia w życie.

Powyższe regulacje nie będą mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGE.

Wyniki wyszukiwania