Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

(w mln PLN) Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota  20.1 20.2
1 STYCZNIA 2022  19.165  20.154  609  7.564  47.494  797  48.291 
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3.328 3.328 62 3.390
Inne całkowite dochody (641) 2 147 (492) (1) (493)
CAŁKOWITE DOCHODY   –  –  (641)  3.475  2.836  61  2.897 
Podział zysków z lat ubiegłych 1.734 (1.734)
Dywidenda (3) (3)
Rozliczenie zakupu  dodatkowych udziałów w spółkach zależnych 34 34 34
Obniżenie wartości  nominalnej akcji (3.178) 3.178
Podwyższenie kapitału podstawowego 3.197 (17) 3.180 3.180
Wyjście jednostek z GK (10) (10)
Pozostałe zmiany (6) (6) (6)
31 GRUDNIA 2022  19.184  25.049  (32)  9.333  53.538  845  54.383 

(w mln PLN) Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota  20.1 20.2
1 STYCZNIA 2021  19.165  18.410  (13)  4.951  42.518  983  43.501 
Zysk netto za okres sprawozdawczy 3.972 3.972 (27) 3.945
Inne całkowite dochody 622 335 957 2 959
CAŁKOWITE DOCHODY   –  –  622  –  4.307  4.929  (25)  4.904 
Podział zysków z lat ubiegłych 1.744 (1.744)
Dywidenda (2) (2)
Wyjście jednostek z GK (2) (18) (20) (155) (175)
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych (1) (1) (4) (5)
Udział w zmianie kapitałów jednostek współkontrolowanych 72 72 72
Pozostałe zmiany (1) (3) (4) (4)
31 GRUDNIA 2021  19.165  20.154  609  7.564  47.494  797  48.291 

Wyniki wyszukiwania