Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE

(w mln PLN) Rok zakończony 31 grudnia Rok zakończony 31 grudnia
2022 2021
dane przekształcone*
2022 2021
dane przekształcone*
mln PLN mln EUR
Przychody ze sprzedaży  73.435  52.772  15.663  11.529 
Zysk z działalności operacyjnej 4.299 5.123 917 1.119
Zysk brutto 4.110 4.871 877 1.064
Zysk netto   3.390  3.945  723  862 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3.328 3.972 710 868
Całkowite dochody 2.897 4.904 618 1.071
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11.609 7.439 2.476 1.625
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.296) (4.367) (1.556) (954)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 841 (528) 179 (115)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5.154 2.544 1.099 556
Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  1,56  2,12  0,33  0,46 
Rozwodniony zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  1,56  2,12  0,33  0,46 
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2.129.990.555 1.869.760.829 2.129.990.555 1.869.760.829
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(w mln PLN) Stan na dzień Stan na dzień
31 grudnia 2022 31 grudnia 2021
dane przekształcone*
31 grudnia 2022 31 grudnia 2021
dane przekształcone*
mln PLN mln EUR
Aktywa trwałe 71.732 66.547 15.295 14.469
Aktywa obrotowe 34.027 22.714 7.255 4.938
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 19 13 4 3
Aktywa razem 105.778 89.274 22.554 19.410
Kapitał własny 54.383 48.291 11.596 10.499
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 53.538 47.494 11.416 10.326
Kapitał podstawowy 19.184 19.165 4.090 4.167
Zobowiązania długoterminowe 16.099 19.159 3.432 4.166
Zobowiązania krótkoterminowe 35.296 21.824 7.526 4.745
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 2.243.712.994 1.869.760.829 2.243.712.994 1.869.760.829
Wartość księgowa na akcję  (w PLN/EUR na akcję) 23,86 25,40 5,09 5,52
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23,86 25,40 5,09 5,52
*przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN.
  • poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – 4,6883 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775 EUR/PLN.

Wyniki wyszukiwania