8.2 Efektywna stawka podatkowa

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 4.110 4.871
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% 781 926
POZYCJE KORYGUJĄCE PODATEK DOCHODOWY
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 7 27
Korekty odroczonego podatku dochodowego (12) (1)
Wynik na rozliczeniu utraty kontroli (62)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 60 50
Strata podatkowa 25 9
Utworzenie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących 151 51
Rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (183) (53)
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania (126) 5
Pozostałe korekty 17 (26)
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu
720 926
EFEKTYWNA STAWKA 18% 19%

Jak zostało opisane w nocie 7.3, w bieżącym okresie spółka zależna PGE GiEK S.A. naliczyła karę umowną 562 mln PLN. Kara umowna została objęta odpisem aktualizującym w tej samej wysokości. Od przychodów oraz od utworzonego odpisu nie rozpoznano podatku odroczonego (107 mln PLN).

W okresie porównawczym korekty dotyczące rozliczenia bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych dotyczą końcowego rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej za poprzedni rok. Różnice wynikają z zafakturowania sprzedaży energii elektrycznej za rok poprzedni w roku bieżącym, ujętej wcześniej na podstawie szacunków.

W okresie porównawczym wynik na utracie kontroli jest związany z objęciem przez Ørsted 50% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach EWB2 i EWB3 co zostało szerzej opisane w nocie 1.3.2.

Wyniki wyszukiwania