1.3.2 Wspólne przedsięwzięcia podlegające konsolidacji w zakresie przypadających na GK PGE aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów

(w mln PLN)
Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2022
Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2021
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA 
1. Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 6 sp. z o.o. 50,00% 50,00%
2. Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 5 sp. z o.o. 50,00% 50,00%
3. PGE Soleo Kleszczów sp. z o.o. Kleszczów PGE EO S.A. 50,00%

12 maja 2022 roku zostało zarejestrowane w KRS podwyższenie kapitału zakładowego PGE Soleo 1 sp. z o.o. (obecnie PGE Soleo Kleszczów sp. z o.o.) o 4,1 mln PLN, poprzez utworzenie nowych 4.100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało objęte w następujący sposób: spółka PGE EO S.A. objęła 2.000 nowo utworzonych udziałów i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2 mln PLN, Gmina Kleszczów objęła 2.100 nowo utworzonych udziałów i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 2,1 mln PLN.

W wyniku powyższej transakcji PGE EO S.A. i Gmina Kleszczów posiadają udziały stanowiące po 50% udziału w kapitale zakładowym, a PGE Soleo 1 sp. z o.o. nie jest już jednostką zależną w ramach GK PGE ale wspólną działalnością podlegającą konsolidacji w zakresie przypadających na GK PGE aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów.

W maju 2021 roku podmioty grupy Ørsted objęły udziały w podwyższonym kapitale spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. Po tej transakcji grupa Ørsted stała się 50% udziałowcem w spółkach EWB2 i EWB3. W efekcie GK PGE utraciła kontrolę nad tymi dwoma spółkami.

W wyniku transakcji oraz podpisanych umów, udziałowcy mają łączną kontrolę nad spółkami EWB2 i EWB3. Decyzje dotyczące wszystkich znaczących działań wymagają jednomyślnej zgody udziałowców. Jednocześnie na podstawie profesjonalnego osądu, GK PGE oceniła, że w wyniku zawartych umów udziałowcy mają prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych, które będą generowane przez aktywa spółek i będą ich zasadniczo jedynym źródłem przychodów. Zdaniem GK PGE począwszy od dnia objęcia udziałów przez Ørsted (o czym mowa powyżej), EWB2 oraz EWB3 stanowią tzw. wspólną działalność w rozumieniu MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne w związku z czym w niniejszym sprawozdaniu finansowym GK PGE ujmuje przypadający na nią udział 50% w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach współkontrolowanych jednostek.

Wyniki wyszukiwania