31.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 37.433 34.387
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.938 1.374
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ 39.371 35.761
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 23.616 24.898
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 62.987 60.659

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Zarząd jednostki dominującej 9.193 5.869
w tym świadczenia po okresie zatrudnienia 555 (935)
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 767 818
Zarządy – jednostki zależne 25.647 25.545
Rady Nadzorcze – jednostki zależne 3.764 3.529
RAZEM 39.371 35.761
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 23.616 24.898
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 62.987 60.659

W spółkach GK PGE (pośrednio i bezpośrednio zależnych) realizowana jest zasada, że członkowie zarządów zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. W nocie 7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałe koszty rodzajowe.

Wyniki wyszukiwania