31.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa

Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.

Łączna wartość transakcji, sald z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Należności handlowe od podmiotów powiązanych 8.410 4.674
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 10.324 7.650

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021*
Należności handlowe od podmiotów powiązanych 1.260 616
Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 1.089 895
*dane przekształcone

Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PKN Orlen S.A., PKO Bank Polski S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Enea Wytwarzanie S.A., WĘGLOKOKS S.A., ENERGA – Operator S.A., Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., PKP Cargo S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie są traktowane jako transakcje z podmiotem powiązanym.

Prezentowane powyżej wartości nie obejmują istotnych transakcji z Zarządcą Rozliczeń S.A., obejmujących odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz rozliczanych, wypłacanych rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej, określonych Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Przedmiotowe informacje opisano w nocie 33.5 Zmiany regulacyjne na rynku energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania