32. Firma audytorska

Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE jak również świadczącym usługę przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 jest PKF Consult sp. z o.o. sp.k. (PKF) na podstawie umowy zawartej 21 stycznia 2022 roku.

Wyboru wyżej wymienionej firmy audytorskiej na lata 2022-2024 dokonała Rada Nadzorcza PGE S.A. PKF jest również podmiotem uprawnionym do badania rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Kapitałowej PGE. Odnośnie okresu porównawczego podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE jak również świadczącym usługę przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 była Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. (Deloitte) na podstawie umowy zawartej 26 kwietnia 2019 roku.

Grupa korzystała z usług zarówno PKF jak i Deloitte również w zakresie:

  • weryfikacji rocznych, półrocznych pakietów na potrzeby konsolidacji,
  • potwierdzenia warunków utrzymania wskaźników określonych w umowach finansowych,
  • badania rocznych sprawozdań finansowych oddziałów samobilansujących,
  • badania sprawozdań z aktualizacji wartości regulacyjnej aktywów i inteligentnych systemów pomiarowych,
  • wydania raportu, obejmującego ocenę wypełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów klienta.

Wysokość wynagrodzenia podmiotów, w tym PKF w roku bieżącym oraz Deloitte w okresie porównawczym, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w odniesieniu do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz jednostek zależnych Grupy Kapitałowej zaprezentowano w poniższej tabeli.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Wynagrodzenie firmy audytorskiej za:
Badanie rocznego sprawozdania finansowego 2.682 3.469
Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego 241 220
Pozostałe usługi atestacyjne 699 685
RAZEM 3.622 4.374

Wyniki wyszukiwania