Ryzyko walutowe jest związane z możliwością zmiany wyniku finansowego wskutek zmian kursów walutowych.

Poniżej przedstawiono główne źródła ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy Kapitałowej PGE:

  • wydatki inwestycyjne denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • zadłużenie denominowane w walutach obcych;
  • sprzedaż i zakup energii elektrycznej denominowana w walutach obcych (jeżeli występuje);
  • opłaty denominowane/indeksowane do kursów walut obcych z tytułu zakupu mocy przesyłowych (jeżeli występują);
  • transakcje zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i gazu oraz transakcje zakupu węgla kamiennego oraz innych paliw denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją środków produkcji denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • aktywa finansowe o charakterze lokacyjnym denominowane w walutach obcych
  • pozostałe operacyjne przepływy denominowane lub indeksowane do walut obcych.

Grupa Kapitałowa PGE kontroluje ryzyko walutowe poprzez system limitów odnoszących się do maksymalnej potencjalnej straty z tytułu zmian kursów walutowych w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe spółek z Grupy. Miara ryzyka walutowego oparta jest na metodyce wielkości zagrożonej rozumianej jako iloczyn bezwzględnej wielkości pozycji walutowej netto oraz wartości potencjalnej zmiany kursu walutowego.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE określa strategie zabezpieczenia w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy, poprzez współczynniki zabezpieczeń podlegające akceptacji Komitetu Ryzyka i Zarządu Spółki. Realizacja strategii zabezpieczenia oraz poziom ryzyka walutowego podlegają monitorowaniu i są regularnie raportowane do Komitetu Ryzyka.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o walutę wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko.

Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają w zakresie transakcji pochodnych opartych o walutę na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmiany kursów walutowych, jednocześnie narażając Grupę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

W związku z przyjętą strategią zarzadzania ryzykiem walutowym opartą na minimalizacji i zabezpieczaniu ekspozycji na ryzyko walutowe koszt obsługi zobowiązań w walutach obcych, w średnim i długim terminie, w warunkach eskalacji ryzyk związanych z agresją Rosji w Ukrainie, nie uległ istotnej zmianie, w wyniku działań zabezpieczających, realizowanych zgodnie z wcześniej przyjętymi strategiami zabezpieczenia.

Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych

(w mln PLN) Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2022
EUR DKK USD
waluta PLN waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 9.306 284 1.329
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11.887 397 1.864 90 57 1 5
Instrumenty pochodne, w tym: 1.535 2.015 9.450 344 1.514
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 771 344 1.514
Instrumenty zabezpieczające 736 2.015 9.450
Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik 28
AKTYWA FINANSOWE 22.728 2.696 12.643 90 57 345 1.519
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 8.936 141 661 9 40
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7.185 381 1.784 117 514
Instrumenty pochodne, w tym: 1.934 3.871 18.155 1.164 5.124
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 1.230 1.164 5.124
Instrumenty zabezpieczające 704 3.871 18.155
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 18.055 4.393 20.600 1.290 5.678
Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

(w mln PLN) Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2021
EUR DKK USD
waluta PLN waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 7.931 374 1.718
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.733 186 856 174 108
Instrumenty pochodne, w tym: 939 4.144 19.060 45 182
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 108 37 150
Instrumenty zabezpieczające 801 4.144 19.060 8 32
Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik 30
AKTYWA FINANSOWE 15.603 4.704 21.634 174 108 45 182
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 10.826 170 779 33 135
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 5.118 417 1.918 16 10 8 33
Instrumenty pochodne, w tym: 83 766 3.523 90 365
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 49 90 365
Instrumenty zabezpieczające 34 766 3.523
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 16.027 1.353 6.220 16 10 131 533
Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

Wyniki wyszukiwania