Ryzyko płynności finansowej dotyczy sytuacji, w której podmiot nie może wykonać swoich zobowiązań (krótko- lub długoterminowych) płatniczych w dacie ich wymagalności.

Głównym celem zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej PGE jest zapewnienie i utrzymanie zdolności spółek do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i przyszłych zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem kosztów i możliwości ich pozyskania.

Zarządzanie ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej PGE polega m.in. na planowaniu i monitorowaniu przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie środków na prowadzenie działalności Grupy Kapitałowej PGE przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów tych działań.

Okresowe planowanie i monitorowanie płynności Grupy Kapitałowej PGE pozwala zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnej luki płynnościowej, zarówno poprzez alokację środków pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PGE (cash pooling), jak również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, w tym kredytów w rachunkach bieżących oraz kredytów obrotowych.

Zarządzanie ryzykiem płynności w długim horyzoncie czasowym pozwala na określenie zdolności Grupy Kapitałowej PGE do zadłużania się i wspiera decyzje dotyczące finansowania długoterminowych inwestycji.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady umowy finansowania zewnętrznego zawierane są przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej PGE korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych oraz umowy zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pooling rzeczywisty).

Grupa Kapitałowa PGE korzysta z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe, terminowe pożyczki inwestycyjne, emisje obligacji krajowych i euroobligacji.

W ramach oceny swojej płynności Grupa monitoruje wykonanie wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA na poziomie gwarantującym utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym i w konsekwencji możliwość finansowania programu inwestycyjnego Grupy. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGE. Wartość wskaźnika zadłużenia została przedstawiona w nocie 20 niniejszego sprawozdania finansowego.

Tabela poniżej przedstawia wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dni sprawozdawcze według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

W przypadku instrumentów pochodnych – towarowych, w tabeli pokazano przepływy netto – płatności zostały pomniejszone o wpływy z tytułu realizacji kontaktów.

STAN NA 31 GRUDNIA 2022
(w mln PLN)
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 5.870 6.926 823 1.504 2.625 1.974
Wyemitowane obligacje 2.067 2.897 145 926 1.826
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 5.762 5.847 4.759 525 420 143
Rozrachunki z giełdami, związane przede wszystkim z zakupem uprawnień do emisji CO2* 1.423 1.423 1.423
Zobowiązania z tytułu leasingu 999 2.293 18 54 293 1.928
Instrumenty pochodne 1.184 3.986 1.774 1.731 341 140
RAZEM 17.305 23.372 8.797 3.959 4.605 6.011
* Rozrachunki związane są z depozytami uzupełniającymi, których wartość uzależniona jest od kursu bieżącej ceny uprawnień do emisji CO2.

STAN NA 31 GRUDNIA 2021
(w mln PLN)
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 7.856 8.591 902 1.339 3.986 2.364
Wyemitowane obligacje 2.046 2.499 66 657 1.776
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.902 3.902 2.831 124 907 40
Rozrachunki z giełdami, związane przede wszystkim z zakupem uprawnień do emisji CO2* 1.663 1.663 1.663
Zobowiązania z tytułu leasingu 924 2.374 19 55 244 2.056
Instrumenty pochodne 83 155 117 9 29
RAZEM 16.474 19.184 5.532 1.593 5.823 6.236
* Rozrachunki związane są z depozytami uzupełniającymi, których wartość uzależniona jest od kursu bieżącej ceny uprawnień do emisji CO2.

Wyniki wyszukiwania