Ryzyko rynkowe obejmuje ryzyko towarowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe.

Głównym celem zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej PGE jest ochrona wyniku finansowego oraz utrzymanie poziomu ryzyka wynikającego z działalności handlowej i finansowej na akceptowanym poziomie oraz wsparcie realizacji strategii biznesowej i maksymalizacji wartości Grupy dla akcjonariuszy.

Wdrożone w Grupie Kapitałowej PGE procedury zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka rynkowego w zakresie działalności handlowej i finansowej określają m.in.:

  • cel, zakres i zasady zarządzania ryzykiem;
  • zakresy odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem;
  • procesy zarządcze i operacyjne w ramach zarządzania ryzykiem w działalności handlowej na rynkach energii elektrycznej i produktów powiązanych oraz w zakresie działalności finansowej;
  • sposoby identyfikacji źródeł ekspozycji na ryzyko;
  • dopuszczalne do stosowania instrumenty zabezpieczające ekspozycję na ryzyko;
  • metody pomiaru i monitorowania ekspozycji na ryzyko;

Zasady zarządzania ryzykiem rynkowym obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE określają ponadto sposób ustalania apetytu na ryzyko rynkowe, limitowania ekspozycji na ryzyko rynkowe oraz mechanizmy zabezpieczenia ekspozycji w sytuacji przekroczenia limitów.

Wyniki wyszukiwania