Ryzyko stopy procentowej jest związane z możliwością pogorszenia wyniku finansowego wskutek zmian stóp procentowych.

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PGE z tytułu ryzyka stopy procentowej wynika głównie z faktu, że spółki Grupy finansują działalność operacyjną i inwestycyjną pozyskując finansowanie oparte na zmiennej stopie procentowej, przede wszystkim w formie kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w walucie krajowej i obcej oraz z tytułu inwestycji w aktywa finansowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Grupa Kapitałowa PGE kontroluje ryzyko stopy procentowej poprzez system limitów odnoszących się do maksymalnej potencjalnej straty z tytułu zmian stóp procentowych w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Spółek z Grupy. Miara ryzyka stopy procentowej oparta jest na metodyce wielkości zagrożonej rozumianej jako iloczyn wielkości pozycji stopy procentowej netto oraz wartości potencjalnej zmiany rynkowych stawek stóp procentowych.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE określa strategię zabezpieczenia w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Grupy, poprzez współczynniki zabezpieczeń podlegające akceptacji Komitetu Ryzyka i Zarządu PGE SA. Realizacja strategii zabezpieczenia oraz poziom ryzyka stopy procentowej podlegają monitorowaniu i są regularnie raportowane do Komitetu Ryzyka.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o stopę procentową wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają w zakresie transakcji pochodnych opartych o stopę procentową na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmian poziomu stóp procentowych, jednocześnie narażając Grupę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

Obligacje wyemitowane na kwotę 1,4 mld PLN w ramach Programu emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN są obligacjami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Euroobligacji Średnioterminowych są obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w EUR. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających CCIRS.

Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1 mld PLN na 31 grudnia 2022 roku w ramach Umów Kredytowych zawartych odpowiednio w dniach 17 grudnia 2014 roku oraz 4 grudnia 2015 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu konsorcjalnego (transza terminowa) w wysokości 1,45 mld PLN na 31 grudnia 2022 w ramach Umowy Kredytowej z dnia 7 września 2015 roku, są instrumentami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu niniejszych kredytów są zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS.

Podwyżki stóp procentowych będące następstwem walki z inflacją nie wpłynęły w zauważalny sposób na ryzyko stopy procentowej z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych opartych na zmiennej stopie procentowej, ponieważ były one w 100% zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS i CCIRS.

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko stopy procentowej oraz koncentrację tego ryzyka w podziale na waluty:

(w mln PLN) Rodzaj oprocentowania Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Instrumenty pochodne – aktywa, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN Stałe 5 47
Zmienne 477 219
Inne waluty Stałe
Zmienne 1.025 643
Lokaty, środki pieniężne, papiery dłużne, leasing PLN Stałe 10.180 6.044
Zmienne
Inne waluty Stałe 1.926 964
Zmienne
Instrumenty pochodne – zobowiązania, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN Stałe (1) (1)
Zmienne (397)
Inne waluty Stałe
Zmienne (1.536) (82)
Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje, leasing PLN Stałe (3.276) (3.329)
Zmienne (4.959) (6.583)
Inne waluty Stałe (661) (650)
Zmienne (40) (264)
Ekspozycja netto PLN Stałe 6.908 2.761
Zmienne (4.879) (6.364)
Inne waluty Stałe 1.265 314
Zmienne (551) 297

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach krótszych niż rok. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów.

Wyniki wyszukiwania