Ryzyko towarowe jest związane z możliwością pogorszenia wyniku finansowego w obszarze handlowym wskutek zmian cen towarów.

Ekspozycja spółek z Grupy Kapitałowej PGE z tytułu ryzyka towarowego dotyczy następujących rynków towarowych:

 • energii elektrycznej;
 • uprawnień do emisji CO2;
 • praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej;
 • węgla kamiennego;
 • gazu ziemnego;
 • biomasy i innych paliw.

W Grupie Kapitałowej PGE znajdują się kopalnie węgla brunatnego, które dostarczają paliwo produkcyjne do dwóch elektrowni działających w ramach Grupy, w związku z tym ekspozycja Grupy na ryzyko cenowe w tym obszarze nie jest istotna.

Wybrane kluczowe rodzaje ryzyka towarowego (w tym również walutowego), na które eksponowana jest Grupa Kapitałowa PGE (nie uwzględniając stosowanych strategii zabezpieczenia tych ryzyk)

Ryzyko Charakterystyka Przykładowe źródła ekspozycji
Ryzyko zmian cen energii elektrycznej
 • GK PGE ma naturalną pozycję długą ze względu na posiadane aktywa wytwórcze oraz brak możliwości uplasowania na rynku produkcji po z góry ustalonej cenie.
 •  Poziom generowanej marży w wyniku zmian cen energii elektrycznej i kosztów wytwarzania energii elektrycznej;
 • Ceny kontraktów sprzedaży energii elektrycznej do klientów detalicznych;
 • Ceny transakcji zakupu/sprzedaży energii na rynku hurtowym.
Ryzyko zmian cen praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej
 • GK PGE ma pozycję krótką netto, wynikającą z obowiązku umorzenia praw majątkowych z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych.
 • Ceny transakcji zakupu/sprzedaży praw majątkowych na rynku hurtowym.
Ryzyko zmian cen uprawnień do emisji CO2
 • Ryzyko dotyczące zmian cen uprawnień do emisji CO2 w EUR i ryzyko zmian kursu walutowego EUR/ PLN;
 • GK PGE ma krótką pozycję, ze względu na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach uczestniczących w systemie EU-ETS.
 • Różne od planowanego wykorzystanie poszczególnych źródeł wytwórczych przy ich zróżnicowanej emisyjności;
 • Ceny transakcji zakupu/sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na rynku hurtowym.
Ryzyko zmian cen paliw do produkcji e.e.(w tym węgiel kamienny, gaz ziemny, biomasa, oleje opałowe)
 • Ryzyko dotyczące zmian cen towarów, w tym towarów denominowanych w walucie obcej (lub indeksowanych do waluty obcej) i ryzyko zmian kursu walutowego;
 • GK PGE ma krótką pozycję, ze względu konieczności zakupu paliw na rynku.
 • Ceny transakcji zakupu/sprzedaży paliw na rynku hurtowym.
Ryzyko wolumenu w długim terminie
 • Ryzyko dotyczące zmian zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Energetycznym oraz długookresowe ryzyko zastępowania jednostek wytwórczych GK PGE w pokryciu tego zapotrzebowania przez jednostki wytwórcze o niższym koszcie wytwarzania (w szczególności odnawialne źródła energii).
 • Sytuacja makroekonomiczna, w szczególności w energochłonnych branżach;
 • Zmiany technologiczne, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej (odnawialnych źródeł energii);
 • Zmiany klimatyczne;
 • Regulacje dotyczące obszaru ESG, w tym preferencje dla poszczególnych sektorów energetyki;
 • Stopień integracji z zagranicznymi systemami energetycznymi.
Ryzyko wolumenu w krótkim terminie
 • Ryzyko dotyczące zmian planowanego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej wskutek zmian zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców lub krótko- i średniookresowego zastępowania w pokryciu tego zapotrzebowania jednostek wytwórczych GK PGE przez jednostki wytwórcze o niższym koszcie wytwarzania (w szczególności odnawialne źródła energii).
 • Trendy wśród klientów detalicznych dotyczące zmian dostawców energii;
 • Regulacje, w tym dotyczące możliwości zmiany dostawcy energii;
 • Krótko-, średnioterminowe zmiany pogodowe;
 • Krótkoterminowe zmiany dostępności podaży z odnawialnych źródeł energii
 • Ryzyko modelu planowania zapotrzebowania na energię i jakość danych źródłowych wykorzystywanych do planowania.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje strategię zabezpieczania kluczowych ekspozycji w obszarze obrotu energią elektryczną i towarami powiązanymi adekwatną do poziomu apetytu na ryzyko w horyzoncie średnioterminowym. Poziom zabezpieczenia pozycji otwartej ustalany jest z uwzględnieniem zmienności cen energii elektrycznej i towarów powiązanych, płynności poszczególnych rynków, sytuacji finansowej Grupy i założonych celów wynikających z przyjętej strategii Grupy.

Ekspozycję Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko cen towarów (w zakresie dotyczącym surowców) określa wolumen zakupów zewnętrznych poszczególnych surowców, który został przedstawiony w poniższej tabeli:

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
TOWAR Tonaż – zakup zewnętrzny (tys. ton) Koszty zakupu (mln PLN) Tonaż – zakup zewnętrzny (tys. ton) Koszty zakupu (mln PLN)
Węgiel kamienny 11.348 8.085 9.983 2.932
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 48.343 11.765 116.206 14.024
Gaz ziemny [tys. m3] 832.945 1.570 1.173.366 980
Biomasa 491 196 719 150
Olej opałowy 72 272 66 160
RAZEM 21.888 18.246

Wyniki wyszukiwania