17.2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE
Koszty pozyskania klienta 60 56
Koszty logistyczne związane z zakupem węgla 55 4
Kontrakty długoterminowe 35 38
Usługi informatyczne 19 15
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 17 14
ZFŚS 5 7
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 30 18
INNE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
Należności z tytułu naliczonego VAT 1.570 537
Zaliczki na dostawy 404 507
Należności z tytułu akcyzy 12 17
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 12 27
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 2.219 1.240

Wzrost należności z tytułu naliczonego VAT wynika głównie z faktu wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej (obniżenia stawki podatku VAT m.in. na energię elektryczną, ciepło systemowe, gaz) oraz zwiększenia zakupu węgla. Kwota zaliczki na dostawy związana jest z przyszłymi dostawami węgla.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszty pozyskania klienta

Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do pozostałych aktywów i ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Na dzień 31 grudnia 2022 oraz na 31 grudnia 2021 roku Grupa rozpoznała następujące koszty do rozliczenia w czasie.

(w mln PLN) Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 162 155
Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy – aktywowane 56 61
Amortyzacja oraz odpisy (56) (54)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 162 162
Krótkoterminowe 60 56
Długoterminowe 102 106

 

Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy obejmują przede wszystkim prowizje agencyjne z tytułu pozyskania lub utrzymania klienta.

Składnik aktywów jest systematycznie amortyzowany, z uwzględnieniem okresu przekazywania klientowi dóbr lub usług, z którymi jest powiązany.

Wyniki wyszukiwania