19. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Pozostałe Fundusze Specjalne

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Jednostki wchodzące w skład Grupy tworzą taki fundusz i dokonują okresowych odpisów. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Odpisy w ciągu roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt okresu, którego dotyczą.

Aktywa i zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wykazywane w sprawozdaniu finansowym po skompensowaniu.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Pożyczki udzielone pracownikom 75 70
Środki pieniężne 48 54
Pozostałe aktywa 2 2
Zobowiązania funduszu (120) (119)
SALDO PO SKOMPENSOWANIU 5 7
Odpis na Fundusz w okresie 283 187

Dodatkowo, jak opisano w nocie 22, jednostki należące do Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na świadczenia po okresie zatrudnienia (ZFŚS).

Wyniki wyszukiwania