7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, prawa do użytkowania składników aktywów oraz nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

(w mln PLN)
Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2022 RAT WN PDUA NI RAZEM RAT WN RAZEM
Koszt własny sprzedaży 4.089 45 50 2 4.186 87 10 97
Koszty sprzedaży i dystrybucji 8 2 4 14
Koszty ogólnego zarządu 41 7 10 58 2 1 3
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 4.138 54 64 2 4.258 89 11 100
Zmiana stanu produktów (2) (2)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 14 1 15
RAZEM 4.150 55 64 2 4.271 89 11 100
Pozostałe koszty operacyjne 4 4

(w mln PLN)
Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2021 RAT WN PDUA NI RAZEM RAT WN PDUA RAZEM
Koszt własny sprzedaży 4.003 59 47 2 4.111 185 28 1 214
Koszty sprzedaży i dystrybucji 10 2 2 14 1 1
Koszty ogólnego zarządu 44 18 10 72
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 4.057 79 59 2 4.197 186 28 1 215
Zmiana stanu produktów 1 1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 6 6
RAZEM 4.064 79 59 2 4.204 186 28 1 215
Pozostałe koszty operacyjne 1 1

Odpisy aktualizujące ujęte w okresie sprawozdawczym dotyczą głównie nakładów inwestycyjnych poniesionych w jednostkach, dla których stwierdzono utratę wartości w poprzednich okresach.

W pozycji Amortyzacja i likwidacja, Grupa ujęła kwotę 44 mln PLN z tytułu wartości netto likwidacji RAT i WN (33 mln PLN w okresie porównawczym).

Wyniki wyszukiwania