25.1.1 Należności finansowe i pozostałe należności finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności finansowe

Należności finansowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Dla należności finansowych Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia instrumentu.

Grupa wycenia aktywa finansowe według zamortyzowanego kosztu, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Model ten zakłada utrzymanie składnika aktywów finansowych celem uzyskania umownych przepływów pieniężnych.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług 6.517 4.209
Lokaty, depozyty i pożyczki 214 194
Pożyczki udzielone 77
Należności z tytułu należnych rozpoznanych rekompensat 671
System wsparcia wysokosprawnej kogeneracji 41
Kaucje, wadia i zabezpieczania 7 1.579 5 3.348
Odszkodowania i kary 192 17
Pozostałe należności finansowe 2 83 5 76
NALEŻNOŚCI FINANSOWE 223 9.083 204 7.727

Kaucje, wadia i zabezpieczenia dotyczą głównie depozytów zabezpieczających i transakcyjnych oraz funduszu gwarancyjnego w obrocie energią elektryczną i EUA.

Należności z tytułu dostaw i usług (należności handlowe)

Głównym składnikiem należności handlowych są należności wykazywane przez spółkę PGE Obrót S.A. Należności od gospodarstw domowych stanowią około 17% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług, natomiast należności od klientów korporacyjnych PGE Obrót S.A. stanowią około 40% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług. Dodatkowe informacje dotyczące należności handlowych zostały zaprezentowane w nocie 26.3.1. niniejszego sprawozdania finansowego.

W należnościach z tytułu dostaw i usług Grupa prezentuje również należności z tytułu doszacowania sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałe należności finansowe

Na wartość pozostałych należności finansowych składają się głównie fundusz gwarancyjny, odszkodowania i należności sporne opisane w nocie 28.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania