33.7 Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

7 marca 2023 roku PGE S.A. zawarła z ZE PAK S.A. porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej. W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400, PGE S.A. i ZE PAK S.A. zamierzają utworzyć wspólnie spółkę celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy elektrowni jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego.

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy Stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy elektrowni jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności spółki celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji spółki celowej. PGE S.A. i ZE PAK S.A. będą posiadać równą liczbę akcji w spółce celowej a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

Utworzenie spółki celowej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem PGE S.A. i ZE PAK S.A. jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji.

Jednocześnie planuje się, iż spółka celowa w ramach kolejnego etapu współpracy, zrealizuje:

  • studium wykonalności,
  • badania terenu,
  • oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy Elektrowni Jądrowej.

Wyniki wyszukiwania