34. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd dnia 20 marca 2023 roku.

Warszawa, 20 marca 2023 roku
Podpisy Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Prezes Zarządu  Wojciech Dąbrowski podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu Wanda Buk podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu Lechosław Rojewski podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwa podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu Ryszard Wasiłek podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wiceprezes Zarządu Rafał Włodarski podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Podpis osoby odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania finansowego Michał Skiba
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyniki wyszukiwania