33.6 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów PKPE Holding sp. z o.o.

W dniu 28 grudnia 2022 roku PGE S.A. oraz Edison Holdings S.à r.l. podpisały Przedwstępną Umowę Sprzedaży Udziałów w PKPE Holding Sp. z o.o., na podstawie której strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w PKPE Holding sp. z o.o. W wykonaniu Umowy Przedwstępnej PGE S.A. nabędzie bezpośrednio 100% udziałów w PKPE Holding sp. z o.o., a pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziały w pozostałych spółkach zależnych, posiadane przez PKPE Holding sp. z o.o.

PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych. Grupa PKPE prowadzi również sprzedaż energii elektrycznej klientom nietrakcyjnym na zasadzie TPA.

Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę około 1.913,5 mln PLN w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 roku w wysokości około 5.944,5 mln PLN i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked – box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy Edison Holdings
S.à r.l.

Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 roku. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji.

W określonych przypadkach dotyczących m.in. różnic między wartością rzeczywistych i prognozowanych niektórych danych finansowych, strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:

  • uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;
  • uzyskanie zgody Ministra Aktywów Państwowych;
  • uzyskanie zgód podmiotów finansujących.

W przypadku zaistnienia określonych w Umowie Przedwstępnej okoliczności strony mogą odstąpić od transakcji.

Nabycie PKPE Holding sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju.

Wyniki wyszukiwania