31.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane

Łączna wartość transakcji, sald z jednostkami stowarzyszonymi i współkontrolowanymi została przedstawiona w tabeli poniżej.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Sprzedaż do jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 22 162
Zakupy od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 1.316 2.092

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Należności handlowe od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 6 51
Zobowiązania handlowe wobec jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 17 178

Wartość obrotów oraz salda rozrachunków wynikają z transakcji z Polską Grupą Górniczą S.A., PEC w Bogatyni S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Wyniki wyszukiwania