3.4 Opis założeń dla projektu budowy bloków gazowo – parowych w Nowym Czarnowie realizowanego przez PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone na 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku całych elektrowni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe. W związku z powyższym wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na okres od stycznia 2023 roku do końca czasu eksploatacji. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna może być oszacowana bardziej rzetelnie.

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych aktywów:

  • Moc nominalna oraz średnia sprawność jednostek przyjęta zgodnie z parametrami gwarantowanymi w Kontrakcie z Wykonawcą;
  • Okres eksploatacji: 25 lat (benchmarkowy okres życia jednostek CCGT);
  • Nakłady inwestycyjne: na lata 2023-2024 przyjęto zgodnie z Planem Inwestycyjnym GK PGE i zawartymi kontraktami na budowę tej jednostki;
  • Przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu zróżnicowanego dla poszczególnych CGU, zgodnie z indywidualnie oszacowanym poziomem ryzyka oraz zróżnicowanego w czasie na średniorocznym poziomie 8,12%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych należących do PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o. wyniosła 2 961 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości, Grupa stwierdziła brak konieczności ujęcia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.

Analiza wrażliwości 

Zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości spółki PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono wpływ zmiany kluczowych założeń przy zastosowaniu zasady ceteris paribus na wartość użytkową aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku dla aktywów należących do spółki PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o.

(w mln PLN) 
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 296
-1% 296

Spadek ceny energii elektrycznej o 1% spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 0,3 mld PLN.

(w mln PLN)
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 306
– 0,5 p.p 287

Wzrost WACC o 0,5 punktu procentowego spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 0,3 mld PLN.

Otoczenie w jakim działa Grupa Kapitałowa PGE charakteryzuje się wysoką zmiennością i jest zależne od uwarunkowań makroekonomicznych, rynkowych oraz regulacyjnych, a wszelkie zmiany w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy PGE. Dlatego powyższe oraz pozostałe założenia przyjęte do oszacowania wartości użytkowej aktywów podlegają okresowej analizie i weryfikacji. Ewentualne zmiany zostaną ujęte w przyszłych sprawozdaniach finansowych.

Wyniki wyszukiwania