Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na zakładany czas użytkowania danego CGU w przypadku farm wiatrowych lub okres 2023-2030 w przypadku pozostałych CGU. Dla tych CGU, których zakładany okres ekonomicznej użyteczności wykracza poza rok 2030 określono wartość rezydualną po okresie szczegółowej prognozy. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na fakt, iż rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę mają istotnie dłuższy okres ekonomicznej użyteczności oraz ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym ujętych w szczegółowej prognozie.

Założenia szczegółowe

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

 • uznanie za odrębne CGU odpowiednio:
  • elektrowni szczytowo-pompowych (jedno CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na wspólny ekonomiczny charakter);
  • pozostałych elektrowni wodnych (jedno CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na wspólny ekonomiczny charakter);
  • poszczególnych elektrowni wiatrowych (oddzielne CGU dla poszczególnych elektrowni ze względu na różny okres eksploatacji elektrowni);
 • produkcja energii elektrycznej i praw majątkowych została założona na podstawie danych historycznych, z uwzględnieniem dyspozycyjności poszczególnych jednostek;
 • dyspozycyjność jednostek została oszacowana w oparciu o plany remontów z uwzględnieniem statystycznej awaryjności;
 • przychody z regulacyjnych usług systemowych do połowy 2025 roku zostały oszacowane w oparciu o obecnie funkcjonujący system wynagradzania tych usług, od połowy 2025 roku przewidywane jest rozpoczęcie funkcjonowania rynkowego mechanizmu kontraktacji usług regulacyjnych, z którego przychody zostały oszacowane na podstawie wewnętrznych analiz GK PGE;
 • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;
 • przyjęcie skorygowanego średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu zróżnicowanego w czasie:
  • dla lat 2023-2025 na średniorocznym poziomie 8,30%,
  • dla lat 2026-2030 na poziomie 6,73%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 2.417 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2022 roku szacowana wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych nabytych na dzień 21 czerwiec 2022 roku wyniosła 640 mln PLN. Łączna wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 3.057 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, Grupa stwierdziła brak konieczności ujęcia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości wykazała, że istotny wpływ na oszacowaną wartość użytkową mają takie czynniki jak WACC oraz ceny energii elektrycznej. Wyniki analizy wrażliwości dotyczą wszystkich CGU należących do PGE EO S.A.

Poniżej został przedstawiony wpływ zmian czynników przy zastosowaniu zasady ceteris paribus mających istotny wpływ w całym okresie projekcji na prognozowane przepływy pieniężne, a w związku z tym również na oszacowaną wartość użytkową.

(w mln PLN)
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie  Zmniejszenie
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 101
-1% 101

Spadek ceny energii elektrycznej o 1% w całym okresie prognozy spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 0,1 mld PLN.

(w mln PLN) 
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 1.324
– 0,5 p.p 1.659

Wzrost WACC o 0,5 punktu procentowego w całym okresie prognozy spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o około 1,3 mld PLN.

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na zakładany czas użytkowania farm wiatrowych.

Założenia szczegółowe

 • produkcja energii elektrycznej została przyjęta zgodnie z założeniami do modelu inwestycyjnego,
 • uwzględnienie rozliczenia z Zarządcą Rozliczeń dla wolumenu produkcji energii elektrycznej objętego systemem aukcyjnym do 2035 roku,
 • przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu zróżnicowanego w czasie zgodnie z poniższą tabelą:
  • w okresie obowiązywania wsparcia w postaci ceny aukcyjnej dla lat 2023-2027 na średniorocznym poziomie 6,22% oraz dla lat 2028-2035 na poziomie 5,16%,
  • w pozostałym okresie projekcji, po zakończeniu okresu wsparcia, na poziomie 5,56%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych należących do PGE Klaster Sp. z o.o. wyniosła 677 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości, Grupa stwierdziła brak konieczności ujęcia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.

Analiza wrażliwości

Zgodnie z MSR 36 Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości dla farm wiatrowych PGE Klaster sp. z o.o. Poniżej przedstawiono wpływ zmiany WACC przy zastosowaniu zasady ceteris paribus na wartość użytkową aktywów na dzień 31 grudnia 2022 roku:

(w mln PLN) 
Parametr Zmiana  Wpływ na wartość użytkową w mln PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 21
– 0,5 p.p 14

Wzrost WACC o 0,5 punktu procentowego w całym okresie prognozy spowodowałby zmniejszenie wartości użytkowej aktywów o 21 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania