W 2021 podmioty grupy Ørsted objęły udziały w podwyższonym kapitale spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. Po tej transakcji grupa Ørsted stała się 50% udziałowcem w spółkach EWB2 i EWB3. W efekcie transakcji GK PGE utraciła kontrolę nad tymi dwoma spółkami. Na podstawie umów zawartych pomiędzy GK PGE a spółkami z grupy Ørsted, Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. stanowią tzw. wspólną działalność w rozumieniu MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne. W wyniku rozliczenia utraty kontroli na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego rozpoznana została wartość firmy w wysokości 81 mln PLN.

Testy na utratę wartości firmy zostały przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 w oparciu o ustalenie wartości odzyskiwalnej aktywów. Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na zakładany czas użytkowania danego CGU.

Projekty EWB2 i EWB3 znajdują się w zaawansowanej fazie rozwoju.

Założenia szczegółowe 

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

 • Przychody: projektom EWB2 oraz EWB3 przysługuje wsparcie publiczne w postaci dwustronnego kontraktu różnicowego (prawo do pokrycia ujemnego salda) na okres 25 lat od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej i wprowadzenia do sieci na podstawie przyznanej koncesji:
  • Cena wsparcia wyrażona jest w wartościach roku 2021 (w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy offshore ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.) i podlega corocznej waloryzacji zgodnie z publikowanymi przez GUS średniorocznymi wskaźnikami CPI,
  • Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w procesie indywidualnej notyfikacji wsparcia, a cena ustalona przez KE została zaakceptowana w grudniu 2022 przez Urząd Regulacji Energetyki – potwierdzając poziom wsparcia wynoszący 319,60 PLN/MWh.
 • Nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne zostały oszacowane przez partnerów JO (PGE oraz Ørsted) w oparciu o ich wewnętrzne kompetencje i doświadczenia w realizacji analogicznych inwestycji z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych w procesie toczących się postępowań zakupowych.
 • Wydatki rozwojowe obejmują m. in. koszty zewnętrzne oraz koszt refakturowanych godzin pracowników Ørsted oraz PGE.
 • Produkcja energii została oszacowana w oparciu o:
  • Dane zebrane podczas kampanii pomiarowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Morskiej Farmy Wiatrowej EWB2 i EWB3 oraz dane ze źródeł długoterminowych, co pozwoliło wyznaczyć długoletnią średnią wartość prędkości wiatru na obszarze projektów.
  • Charakterystyki produktywności dla wybranego modelu turbiny oraz planowanego rozkładu turbin na akwenach.
  • Straty konwersji i transformacji energii oraz dostępności urządzeń.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych spółek EW Baltica 2 Sp. z o.o. oraz EW Baltica 3 Sp. z o.o. wyniosła 305 mln PLN oraz wartość firmy 81 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupa oszacowała nadwyżkę wartości użytkowej testowanych aktywów nad wartością bilansową, w związku z czym stwierdziła brak konieczności ujęcia odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.

Wyniki wyszukiwania