Kwestia odszkodowania dotyczącego konwersji akcji

W dniu 12 listopada 2014 roku spółka Socrates Investment S.A. (nabywca wierzytelności od byłych akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka S.A.) złożyła pozew sądowy o zasądzenie odszkodowania w łącznej kwocie ponad 493 mln PLN (plus odsetki) za szkodę poniesioną w związku z nieprawidłowym (jej zdaniem) ustaleniem parytetu wymiany akcji w procesie połączenia spółki PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z PGE S.A. Spółka złożyła odpowiedź na pozew. W dniu 15 listopada 2017 roku wpłynęło do Spółki pismo procesowe powoda – zmiana żądania pozwu, zwiększając kwotę dochodzoną pozwem do wysokości 636 mln PLN. W dniu 20 listopada 2018 roku odbyła się rozprawa dotycząca tematu powołania biegłego. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w pierwszej instancji. Sąd, postanowieniem datowanym na dzień 19 kwietnia 2019 roku wskazał biegłych, wybranych do sporządzenia opinii w w/w sprawie. W dniu 8 kwietnia 2022 roku odbyła się kolejna rozprawa dotycząca potrzeby oraz możliwości przeprowadzenia opinii uzupełniającej przez dodatkowego biegłego. Do chwili obecnej nie została sporządzona ostateczna opinia biegłych.

Ponadto z podobnym roszczeniem wystąpiła spółka Pozwy sp. z o.o., nabywca wierzytelności byłych akcjonariuszy spółki PGE Elektrownia Opole S.A. Spółka Pozwy sp. z o.o. pozwem wniesionym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko PGE GiEK S.A., PGE S.A. oraz PwC Polska sp. z o.o. (dalej jako Pozwani) wniosła o zasądzenie od Pozwanych na zasadzie in solidum, ewentualnie solidarnie na rzecz Pozwy sp. z o.o. odszkodowania w łącznej kwocie ponad 260 mln PLN wraz z odsetkami z tytułu rzekomo nieprawidłowego (jej zdaniem) ustalenia stosunku wymiany akcji PGE Elektrownia Opole S.A. na akcje PGE GiEK S.A. w procesie łączenia tych spółek. Pozew ten został do PGE S.A. doręczony 9 marca 2017 roku, zaś termin na złożenie odpowiedzi na pozew został wyznaczony przez sąd do 9 lipca 2017 roku. Spółki: PGE S.A. i PGE GiEK S.A. 8 lipca 2017 roku złożyły odpowiedź na pozew. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28 września 2018 roku ogłosił wyrok w pierwszej instancji – pozew spółki Pozwy sp. z o.o. skierowany przeciwko PGE S.A., PGE GiEK S.A. oraz PWC Polska sp. z o.o. został oddalony. W dniu 8 kwietnia 2019 roku do PGE S.A. wpłynął odpis apelacji złożonej przez powoda w dniu 7 grudnia 2018 r. Odpowiedź PGE S.A. oraz PGE GiEK S.A. na apelację została sporządzona w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Rozprawa odbyła się w dniu 21 grudnia 2020 roku – Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w całości i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego. W dniu 22 stycznia 2021 roku PGE SA wraz z PGE GiEK SA złożyła zażalenie na wyrok do Sądu Najwyższego, wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2021 roku Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok. Tym samym sprawa powróciła do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. Obecnie sprawa toczy się przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie, na kolejnych rozprawach wyznaczanych przez Sąd przesłuchiwani są świadkowie.

Spółki z Grupy PGE nie uznają żądań Socrates Investment S.A. i Pozwy sp. z o.o. Zdaniem PGE S.A. roszczenia te są bezzasadne, a cały proces konsolidacji był przeprowadzony rzetelnie i prawidłowo. Sama wartość akcji spółek podlegających połączeniu została określona przez niezależną spółkę PwC Polska sp. z o.o. Dodatkowo plany połączenia ww. spółek, w tym parytety wymiany akcji, były badane w zakresie poprawności i rzetelności przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Następnie sąd zarejestrował połączenia ww. spółek.

Na zgłoszone roszczenie Grupa PGE nie utworzyła rezerwy.

Wypowiedzenie umów sprzedaży praw majątkowych przez
Enea S.A.

W związku z wypowiedzeniem przez Enea S.A. długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, od 2016 roku spółki z GK PGE pozostawały w sporze sądowym z Enea S.A.

W związku z wolą przeprowadzenia pomiędzy stronami rozmów ugodowych w ramach alternatywnego sposobu rozwiązania sporów, postępowania sądowe zostały zawieszone w 2020 roku. W 2021 roku strony sporów poddały je pod koncyliację Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski. W lutym 2022 roku koncyliacja została zakończona, a strony podjęły działania zmierzające do odwieszenia postępowania sądowego. W trakcie 2022 roku strony na nowo podjęły koncyliację i na zgodny wniosek stron zawiesiły postępowania przed Sądami.

W dniu 20 grudnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące ugodowego rozwiązania sporów wszystkich toczących się sporów.

Zgodnie z treścią porozumienia zawartego z PGE EO, jego istotnym postanowieniem było zobowiązanie stron do zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz Enea S.A. praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej za łączną cenę około 25 mln PLN. Sprzedaż nastąpiła w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z powyższymi porozumieniami spółki GK PGE otrzymają do końca kwietnia 2023 roku około 287 mln PLN. Wpływ zawartych porozumień zwiększył wynik finansowy brutto GK PGE za 2022 rok, uwzględniając opisaną powyżej transakcję sprzedaży praw majątkowych, o około 163 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania