Na dzień sprawozdawczy Grupa Kapitałowa posiada należności warunkowe na kwotę 120 mln PLN (72 mln PLN w okresie porównawczym) z tytułu potencjalnego zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego. Grupa oczekuje na orzeczenie NSA, jaka stawka akcyzy winna być zastosowana do rozliczenia ulgi w akcyzie z tytułu umorzenia Praw Majątkowych wytworzonych w odnawialnych źródłach energii przed 1 stycznia 2019 roku.

W ocenie Grupy Kapitałowej PGE do rozliczenia przedmiotowej ulgi winna być zastosowana stawka obowiązująca w momencie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii do nabywcy końcowego, tj. 20 PLN/MWh. Stanowisko to zostało potwierdzone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 października 2019 roku.

W dniu 20 listopada 2019 roku organ podatkowy złożył skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku WSA.

Wyniki wyszukiwania