26.6 Rachunkowość zabezpieczeń

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rachunkowość zabezpieczeń

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne CCIRS oraz IRS odnoszone są do kapitału z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie, natomiast nieefektywna część zabezpieczenia odnoszona jest do rachunku zysków i strat.

Kwoty skumulowanej zmiany wyceny do wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, ujęte uprzednio w kapitale z aktualizacji wyceny, przenoszone są do rachunku zysków i strat w okresie lub okresach, w którym pozycja zabezpieczana wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Alternatywnie, w przypadku gdy zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub zobowiązań niefinansowych, Grupa wyłącza kwotę z kapitałów i włącza ją do początkowego kosztu nabycia lub innej wartości księgowej składnika aktywów lub zobowiązań niefinansowych.

W związku z zawarciem pożyczek ze spółką PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. zawarła transakcje CCIRS, zabezpieczające kurs walutowy. W transakcjach tych banki-kontrahenci płacą PGE S.A. odsetki oparte na stopie stałej w EUR a PGE S.A. płaci odsetki oparte na stopie stałej w PLN. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednia część transakcji CCIRS traktowana jest jako zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez PGE Sweden AB (publ).

PGE S.A. zabezpiecza ryzyko zmian przepływów pieniężnych wynikające z kursów walutowych w związku z zawartymi kontraktami forwardowymi nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których cena wyrażona jest w EUR.

PGE S.A. stosuje również rachunkowość zabezpieczeń do transakcji IRS, zabezpieczających stopę procentową w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi w ramach umów kredytowych takich jak Umowa Kredytowa z konsorcjum banków zawarta w dniu 7 września 2015 roku. oraz Umowa Kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta w dniu 17 grudnia 2014 roku oraz w ramach obligacji rynkowych wyemitowanych w dniu 9 maja 2019 roku. W ramach zawartych transakcji IRS banki – kontrahenci płacą PGE S.A. odsetki oparte na stopie zmiennej w PLN a PGE S.A. płaci odsetki na stopie stałej w PLN.

Dla ujęcia powyższych transakcji Grupa Kapitałowa PGE stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Źródłem nieefektywności w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest wyłącznie transakcja CCIRS, zabezpieczająca kurs obligacji wyemitowanych przez PGE Sweden AB.

(w mln PLN) Rok zakończony 31 grudnia 2022
WARTOŚĆ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ NA 1 STYCZNIA 642
Naliczenie odsetek 19
Spłata odsetek (19)
Różnice kursowe 13
WARTOŚĆ POZYCJI ZABEZPIECZANEJ NA 31 GRUDNIA 655

Informacja o instrumentach zabezpieczających – struktura terminowa zapadalności na dzień 31 grudnia 2022 roku. Płatności otrzymywane przez Grupę są wykazane ze znakiem „minus”, a płatności dokonywane przez Grupę są wykazywane ze znakiem „plus”.

Instrument pochodny Waluta Do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
CCIRS EUR 9 27 (266)
IRS PLN (194) (277) (56)
Forward walutowy EUR (529) (20)
Forward walutowy USD (14)

Grupa ocenia, że wpływ nieefektywnej części zabezpieczenia, wynikająca z kursu EUR oraz zmiany WIBOR i odnoszona do rachunku zysków i strat nie będzie miała istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe GK PGE.

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na kapitał z aktualizacji wyceny został przedstawiony w nocie 20.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania