26.5 Ryzyko rynkowe (finansowe) – analiza wrażliwości

Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR. Posiada również pozycje w USD, których skala jest mniejsza i tym samym ryzyko z nimi związane dla Grupy jest niskie. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.

Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.

W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych.

Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na PLN według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy niezmiennych pozostałych czynnikach ryzyka.

KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA
31 GRUDNIA 2022 ROKU
Wartość narażona na ryzyko EUR/PLN DKK/PLN USD/PLN
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+10% -10% +10% -10% +10% -10%
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 9.306 1.329 133 (133)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11.887 1.926 186 (186) 6 (6) 1 (1)
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej 771 1.514 151 (151)
Instrumenty pochodne zabezpieczające 736 680 67 (67)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (5.870) (40) (4) 4
Wyemitowane obligacje (2.067) (655) (66) 66
Zobowiązania z tytułu leasingu (999) (6) (1) 1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (7.185) (2.298) (178) 178 (51) 51
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej (1.230) (4.662) (319) 319
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY 141 (141) 6 (6) (222) 222
Instrumenty zabezpieczające 32 (9.167) 2.694 (2.694) 46 (46)
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2.694 (2.694) 46 (46)

KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA
31 GRUDNIA 2021 ROKU
Wartość narażona na ryzyko EUR/PLN DKK/PLN USD/PLN
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+10% -10% +10% -10% +10% -10%
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 7.931 1.718 172 (172)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.733 964 86 (86) 11 (11)
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej 108 150 15 (15)
Instrumenty pochodne zabezpieczające 801 819 66 (66)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (7.856) (264) (13) 13 (14) 14
Wyemitowane obligacje (2.046) (642) (64) 64
Zobowiązania z tytułu leasingu (924) (8) (1) 1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (5.118) (1.961) (192) 192 (1) 1 (3) 3
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej (49) (365) 7 (7)
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY 54 (54) 10 (10) 5 (5)
Instrumenty zabezpieczające 767 15.569 2.192 (2.192) 3 (3)
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2.192 (2.192) 3 (3)

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR, LIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA
31 GRUDNIA 2022 ROKU
Wartość
narażona
na ryzyko
WIBOR EURIBOR LIBOR
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+50% -50% +25% -25% +25% -25%
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa 771 766 2 (2)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (5.870) (3.587) (18) 18
Wyemitowane obligacje (2.067) (1.412) (7) 7
Instrumenty pochodne – pasywa (1.230) (1.229) (2) 2 (2) 2
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (27) 27
Instrumenty zabezpieczające 32 32 58 (58) (12) 12
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 58 (58) (12) 12

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA
31 GRUDNIA 2021 ROKU
Wartość
narażona na
ryzyko
WIBOR EURIBOR
wpływ na wynik finansowy/kapitały wpływ na wynik finansowy/kapitały
+50pb -50pb +25pb -25pb
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa 108 61
Oprocentowane kredyty i pożyczki (7.856) (5.443) (26) 26
Wyemitowane obligacje (2.045) (1.404) (7) 7
Instrumenty pochodne (49) (48)
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (33) 33
Instrumenty zabezpieczające 767 313 87 (95) (14) 15
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 87 (95) (14) 15

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian cen towarów

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów, w tym surowców do produkcji energii elektrycznej.

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:

(w mln PLN) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU
TOWAR Koszt zakupu towarów Wpływ na wynik finansowy Koszt zakupu towarów Wpływ na wynik finansowy
+10% -10% +10% -10%
Węgiel kamienny 8.085 809 (809) 2.932 293 (293)
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 11.765 1.177 (1.177) 14.024 1.402 (1.402)
Gaz ziemny [tys. m3] 1.570 157 (157) 980 98 (98)
Biomasa 196 20 (20) 150 15 (15)
Olej opałowy 272 27 (27) 160 16 (16)
RAZEM 21.888 2.190 (2.190) 18.246 1.824 (1.824)

Wyniki wyszukiwania