Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty należności, istotnego opóźnienia w spłacie należności lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych (w tym w szczególności braku realizacji dostawy i odbioru uzgodnionego towaru zgodnie z zawartą umową i ewentualnego braku płatności odszkodowań i kar umownych).

Spółki Grupy Kapitałowej PGE narażone są na ryzyko kredytowe powstające w obszarze:

  • podstawowej działalności spółek – źródłem ryzyka kredytowego są m.in. transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej, transakcje zakupu i sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, transakcje zakupu i sprzedaży paliw itp. Dotyczy to między innymi możliwości braku dokonania płatności przez kontrahentów i odbiorców Grupy Kapitałowej PGE w terminach wymagalności lub braku realizacji ich zobowiązań dostawy w stosunku do spółki Grupy Kapitałowej PGE, jeżeli wartość godziwa transakcji jest dodatnia z punktu widzenia Grupy;
  • działalności inwestycyjnej spółek – ryzyko kredytowe generowane jest przez transakcje wynikające z realizacji projektów inwestycyjnych, których powodzenie jest uzależnione od pozycji finansowej dostawców Grupy;
  • lokowania wolnych środków pieniężnych spółek – ryzyko kredytowe powstaje na skutek lokowania wolnych środków pieniężnych przez spółki Grupy Kapitałowej PGE w instrumenty finansowe obarczone ryzykiem kredytowym tj. inne instrumenty finansowe niż emitowane przez Skarb Państwa.

Do monitorowania ryzyka kredytowego w działalności operacyjnej najistotniejsze handlowo Spółki Grupy Kapitałowej PGE wykorzystują metodę wewnętrznych ratingów stosując modele ratingowe wdrożone przy udziale zewnętrznego dostawcy.

W Grupie Kapitałowej PGE występuje koncentracja ryzyka kredytowego związana z należnościami z tytułu dostaw i usług. Udział trzech największych kontrahentów wyniósł około 14% salda należności z tytułu dostaw i usług.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe wynikająca z aktywów finansowych Grupy Kapitałowej PGE jest równa wartościom księgowym tych pozycji.

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 9.306 7.931
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11.887 6.733
Instrumenty pochodne – aktywa 1.573 939
MAKSYMALNA EKSPOZYCJA NA RYZYKO KREDYTOWE 22.766 15.603

Wyniki wyszukiwania