25.4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wpływ poszczególnych kategorii instrumentów finansowych na przychody i koszty finansowe

Rok zakończony 31 grudnia 2022
(w mln PLN)
Środki pieniężne Pozostałe aktywa finansowe Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej Instrumenty pochodne zabezpieczające Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM
Dywidendy 4 4
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 343 109 108 (413) 147
Aktualizacja wartości (7) 3 (4)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (5) (4) (9)
Różnice kursowe 4 26 (56) (26)
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji 37 37
Rozliczenie utraty kontroli (1) (1)
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 347 130 29 3 108 (469) 148

Rok zakończony 31 grudnia 2021
(w mln PLN)
Środki pieniężne Pozostałe aktywa finansowe Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej Instrumenty pochodne zabezpieczające Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM
Dywidendy 3 3
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 1 16 (129) (195) (307)
Aktualizacja wartości (2) (31) (33)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (7) (7)
Różnice kursowe 1 (18) 13 (4)
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji (6) (6)
Rozliczenie utraty kontroli 324 324
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 2 (9) 321 (2) (160) (182) (30)

Wyniki wyszukiwania