25.5 Zabezpieczenia spłaty wierzytelności i zobowiązań

Jako zabezpieczenia spłaty kredytów Grupa stosuje wiele instrumentów zabezpieczających oraz ich kombinacje. Do najczęstszych należą umowy przelewu wierzytelności, weksle oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo Grupa wykorzystuje pełnomocnictwa do rachunków bankowych i cesje wierzytelności.

Na dzień sprawozdawczy aktywa o następującej wartości stanowiły zabezpieczenia spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych:

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Rzeczowe aktywa trwałe 958 911
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług 94 119
RAZEM WARTOŚĆ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 1.052 1.030

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w powyższej tabeli stanowią zabezpieczenie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Najbardziej istotną pozycją na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku jest hipoteka kaucyjna na bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Spółki Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z regulaminem IRGiT, są zobowiązane do utrzymywania określonego stanu środków pieniężnych na rachunkach prowadzonych w PKO BP. W PKO BP, Santander Bank Polska oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A przechowywane są środki pieniężne klientów. Stan środków pieniężnych wykazywanych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania z tych dwóch tytułów wynosił 295 mln PLN na 31 grudnia 2021 roku (212 mln PLN w okresie porównawczym).

Ponadto, w należnościach finansowych znajdują się środki na FLZG w kwocie 214 mln PLN (194 mln PLN w okresie porównawczym).

Wyniki wyszukiwania