25.3 Hierarchia wartości godziwej

Instrumenty pochodne

Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne w platformach informacyjnych kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. Wycena transakcji IRS jest różnicą zdyskontowanych przepływów odsetkowych strumienia  stałoprocentowego i zmiennoprocenotwego. Wycena transakcji CCIRS jest różnicą zdyskontowanych przepływów płaconych i otrzymywanych w dwóch różnych walutach. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.

Przyszłe kształtowanie się stóp procentowych, kursów walutowych czy poziomów cen EUA w sposób inny niż zaprognozowany przez Grupę będzie miał wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe.

W kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Grupa wykazuje instrumenty finansowe związane z handlem prawami do emisji CO2 – forward walutowy i towarowy, ponadto kontrakty na zakup i sprzedaż węgla, SWAPy towarowe (Poziom 2).

Dodatkowo Grupa prezentuje instrument pochodny zabezpieczający kurs walutowy oraz stopę procentową CCIRS oraz transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w PLN na stałą stopę w PLN (Poziom 2).

(w mln PLN) Aktywa na dzień
31 grudnia 2022
 Zobowiązania na dzień
31 grudnia 2022
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 w działalności tradingowej 1
Węgiel kamienny w działalności tradingowej 1.497
ZAPASY 1.498
Forward walutowy 3 111
Forward towarowy 5 1
SWAP towarowy 95 71
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 650 650
Instrumenty pochodne wbudowane w umowy handlowe 397
Opcje 18
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 771 1.230
Transakcje zabezpieczające CCIRS 104
Transakcje zabezpieczające IRS 459
Forward walutowy USD 13
Forward walutowy EUR 173 691
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE 736 704
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 28
POZOSTAŁE AKTYWA/ ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 28

(w mln PLN) Aktywa na dzień
31 grudnia 2021
Zobowiązania na dzień
31 grudnia 2021
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 w działalności tradingowej 1
Węgiel kamienny w działalności tradingowej 17
ZAPASY 18
Forward walutowy 4 6
Forward towarowy 47 1
SWAP towarowy 22 31
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 19 11
Opcje 16
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 108 49
Transakcje zabezpieczające CCIRS 110
Transakcje zabezpieczające IRS 203
Forward walutowy USD 3
Forward walutowy EUR 485 34
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE 801 34
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 30
POZOSTAŁE AKTYWA/ ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 30

Instrumenty pochodne zostały zaprezentowane w nocie 25.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym i drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.

Warunki poszczególnych instrumentów pochodnych i innych należności wycenianych w wartości godziwej przez wynik.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021 Zapadalność według
Wartość w sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentu
w walucie oryginalnej
Wartość w sprawozdaniu finansowym w PLN Nominał instrumentu
w walucie oryginalnej
CCIRS – EUR na PLN 104 144 110 144 lipiec 2029
Opcje 18 4 16 5 listopad 2026
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 28 23 30 27 n/a
Forward walutowy zakup EUR 173 1961 485 3.980 grudzień 2024
Forward walutowy sprzedaż EUR 91 14 grudzień 2024
Forward towarowy sprzedaż PLN 5 40 47 132 grudzień 2023
Forward towarowy zakup PLN 35 180 grudzień 2023
IRS – stopa % PLN 459 375 203 438 czerwiec 2028
625 750 grudzień 2027
375 438 grudzień 2028
1.452 2.904 wrzesień 2023
1.000 1.000 maj 2029
400 400 maj 2026
Forward walutowy sprzedaż USD 3 8
Forward walutowy zakup USD 3 48 1 10 luty 2023
5 kwiecień 2023
Forward walutowy zakup USD 3 8 grudzień 2022
SWAP towarowy zakup USD 95 4 22 5 styczeń 2023
SWAP towarowy sprzedaż USD 114 17 marzec 2023
Kontrakty zakupowe USD 650 10 19 6 kwiecień 2023
Kontrakty sprzedażowe USD 201 13 grudzień 2023
Aktywa finansowe  1.535  –  939  – 
Forward walutowy zakup EUR 691 3.899 34 831 grudzień 2024
Forward walutowy sprzedaż EUR 28 65 grudzień 2024
Forward towarowy PLN 1 28 1 19 grudzień 2023
29 18
SWAP towarowy zakup USD 71 82 31 25 marzec 2023
SWAP towarowy sprzedaż USD 6 11 marzec 2023
Forward walutowy USD 72 170 3 53 grudzień 2023
3
Forward walutowy USD 13 105 styczeń 2023
Forward walutowy zakup USD 39 297 3 8 listopad 2023
Kontrakty zakupowe USD 650 816 11 21 grudzień 2023
Kontrakty sprzedażowe USD 6
Instrumenty pochodne wbudowane w umowy handlowe 45 53 grudzień 2025
Instrumenty pochodne wbudowane w umowy handlowe 352 344 grudzień 2030
Zobowiązania finansowe  1.934  83 

Wyniki wyszukiwania