21.1 Rezerwa na koszty rekultywacji

Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych

Po zakończeniu wydobycia węgla teren kopalni odkrywkowych należących do Grupy będzie zrekultywowany. Według obecnych planów koszty będą ponoszone w latach 2032 – 2066 w przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz w latach 2045 – 2085 w przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Grupa tworzy rezerwy na koszty rekultywacji wyrobisk. Kwota rezerwy prezentowana w sprawozdaniu finansowym obejmuje również wartość FLZG tworzonego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3.606 mln PLN (na 31 grudnia 2021 roku 5.571 mln PLN).

Ponadto Grupa skorygowała poziom stóp dyskonta użytych do oszacowania bieżącej wartości przyszłych wydatków na rekultywację wyrobisk w obu kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, wynoszą one odpowiednio:

  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie do 15 lat od dnia bilansowego – 7,0% (względem 3,6% na 31 grudnia 2021),
  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie od 16 do 25 lat od dnia bilansowego – 7,03%, ekstrapolacja PGE, zgodnie z przyjętą metodą, (względem 4,08% na 31 grudnia 2021),
  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie powyżej 25 lat od dnia bilansowego – 7,08%, ekstrapolacja PGE, zgodnie z przyjętą metodą, (względem 4,17% na 31 grudnia 2021).

Dodatkowo Grupa zweryfikowała prognozy dotyczące wysokości inflacji.

Aktualizacja powyższych założeń spowodowała spadek rezerwy o 2.262 mln PLN. Bieżące wydobycie i odwracanie dyskonta skutkowało zwiększeniem rezerwy o 297 mln PLN. W rezultacie rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych spadła w bieżącym okresie sprawozdawczym o 1 965 mln PLN. Zmiana ta została ujęta w następujący sposób:

  • 569 mln PLN – w korespondencji z aktywami (jako zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych),
  • 1 396 mln PLN – w korespondencji z bieżącym wynikiem finansowym.

Szacowane zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej na skutek zmiany stopy dyskonta:

(w mln PLN) Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta
-1 p.p. +1 p.p.
Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych 3.606 952 (734)

Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów

Jednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 205 mln PLN (248 mln PLN na koniec okresu porównawczego).

Rezerwa na rekultywację terenów po farmach wiatrowych

Spółki będące właścicielami farm wiatrowych tworzą rezerwy na rekultywację terenów. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 22 mln PLN (26 mln PLN na 31 grudnia 2021 roku).

Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 309 mln PLN (230 mln PLN na koniec okresu porównawczego) i dotyczy niektórych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.

Wyniki wyszukiwania