2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest polski złoty. Wszystkie wartości liczbowe podano w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji wyrażonych w walutach innych niż PLN na dzień sprawozdawczy:

(w mln PLN) 31 grudnia 2022 31 grudnia 2021
USD  4,4018 4,0600
EUR  4,6899 4,5994

Wyniki wyszukiwania