17.1 Pozostałe aktywa długoterminowe

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień31 grudnia 2021
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 615 749
Koszty pozyskania klienta 102 106
Pozostałe aktywa długoterminowe 133 18
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 850 873

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie związane są głównie z modernizacją Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka-Żar przez PGE Energia Odnawialna S.A., budową dwóch bloków gazowo-parowych przez PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. oraz inwestycjami realizowanymi w segmencie ciepłownictwo. Koszty pozyskania klienta dotyczą współfinansowania przez PGE Energia Ciepła S.A. inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych oraz prowizji agencyjnych w PGE Obrót S.A. Pozostałe aktywa długoterminowe zawierają głównie zaliczki na dostawy CO2.

Wyniki wyszukiwania