14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.214 2.585
Rezerwa na koszty rekultywacji 637 859
Rezerwy na świadczenia pracownicze 608 626
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 3.852 2.157
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 712 335
Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania 187 152
Straty podatkowe 145 55
Pozostałe rezerwy 243 111
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 367 545
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 85 85
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 103 14
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 96 26
Pozostałe 19 3
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 9.268 7.553

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 7.553 7.219
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 1.647 414
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (31) (78)
Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi 2
Zmiany w składzie GK 106 (4)
Pozostałe zmiany (9) 2
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 9.268 7.553

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Wyniki wyszukiwania