ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy

Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji w celu sprzedaży, lub mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.

Do zapasów zalicza się:

  • materiały,
  • produkty,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • prawa pochodzenia energii – zakupione, wytworzone lub otrzymane prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, prawa majątkowe pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji oraz prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej,
  • towary (w szczególności przeznaczone do dalszej odsprzedaży uprawnienia do emisji CO2).

Zapasy (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu realizacji zysków) są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.

Uprawnienia nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.

Rozchód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad:

  • materiały i towary (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 oraz praw majątkowych) – według metody FIFO,
  • uprawnienia do emisji CO2 – według szczegółowej identyfikacji,
  • prawa majątkowe – według szczegółowej identyfikacji.

Stosowane do wyceny na dzień sprawozdawczy ceny nabycia lub koszty wytworzenia zapasów nie mogą być wyższe od ceny netto możliwej do uzyskania tych składników. Odpis aktualizujący wartość zapasów zalicza się do kosztów operacyjnych. W razie odzyskania przez określony składnik zapasów w pełni lub w części poprzednio utraconej wartości urealnia się jego wycenę, poprzez zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego.

Spółki, w których zapasy zalegające i zbędne stanowią istotną pozycję, mogą na podstawie szczegółowej instrukcji, stosować bardziej szczegółowe zasady kalkulacji i dokonywania odpisów aktualizujących ich wartości. Odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i zbędnych mogą być ujmowane w pozostałej działalności operacyjnej.

(w mln PLN) Stan na dzień 31 grudnia 2022 Stan na dzień 31 grudnia 2021
Wartość początkowa Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto Wartość początkowa Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto
Węgiel kamienny 1.958 1.958 499 499
Materiały remontowo-eksploatacyjne 776 (30) 746 683 (29) 654
Mazut 64 64 50 50
Pozostałe materiały 156 (13) 143 86 (13) 73
RAZEM MATERIAŁY 2.954 (43) 2.911 1.318 (42) 1.276
Prawa majątkowe zielone 466 (38) 428 884 (60) 824
Pozostałe prawa majątkowe 4 (1) 3 3 3
PRAWA POCHODZENIA ENERGII 470 (39) 431 887 (60) 827
Uprawnienia do emisji CO2 1 1 1 1
Węgiel kamienny 1.723 (226) 1.497 12 5 17
Pozostałe towary 8 (1) 7 11 (2) 9
RAZEM TOWARY 1.732 (227) 1.505 24 3 27
POZOSTAŁE ZAPASY 71 71 61 (2) 59
RAZEM ZAPASY 5.227 (309) 4.918 2.290 (101) 2.189

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (101) (165)
Utworzenie odpisu (81) (18)
Rozwiązanie odpisu 66 81
Wykorzystanie odpisu 3 5
Wycena do wartości godziwej (196) (2)
Zmiana składu GK (5)
Pozostałe zmiany 5 (2)
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (309) (101)

Wyniki wyszukiwania