1.3.3 Spółki stowarzyszone i współzależne objęte konsolidacją metodą praw własności

(w mln PLN)
Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2022
Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2021
1. Polimex Mostostal S.A. Warszawa PGE S.A. 16,26% 16,40%
2. PEC Bogatynia S.A. Bogatynia PGE EC S.A. 34,93% 34,93%
3. Energopomiar sp. z o.o. Gliwice Spółki GK PGE 49,79% 49,79%
Polska Grupa Górnicza S.A. Katowice PGE GiEK S.A. 15,32%

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowane zostały trzy transze opcji call, w wyniku których PGE S.A. nabyła łącznie 500.000 akcji Polimex Mostostal S.A. W efekcie udział PGE S.A. w kapitale Polimex Mostostal S.A. uległ zwiększeniu z 16,40% do 16,48%. 27 września 2022 roku miała miejsce zamiana obligacji na akcje i w wyniku tej transakcji udział PGE S.A. uległ zmniejszeniu do 16,26%.

25 października 2022 roku zrealizowana została umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zgodnie z umową PGE GiEK S.A. dokonała zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, za cenę 1 PLN za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG została objęta całkowitym odpisem aktualizującym, w związku z czym transakcja sprzedaży nie miała istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe GK PGE.

Wyniki wyszukiwania