1.4 Rozliczenie nabycia nowych spółek zależnych

Rozliczenie nabycia Collfield Investments

21 czerwca 2022 roku PGE EO S.A. kupiła od Vanadium Holdco Limited 100% udziałów w spółce Collfield Investments sp. z o.o. posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych (Future Energy sp. z o.o., Radzyn Clean Energy Poland sp. z o.o., Elwiatr Pruszyński sp. z o.o.) operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW.

Zgodnie z wymogami MSSF 3 Połączenia jednostek przeprowadzono analizę czy nabyte aktywa i zobowiązania spełniają definicję przedsięwzięcia i transakcja powinna został rozliczona zgodnie z MSSF 3 jako połączenie jednostek, czy też nabyte aktywa nie stanowią przedsięwzięcia i transakcja powinna zostać rozliczona jako nabycie aktywów.

Po przeprowadzeniu testu koncentracji Grupa stwierdziła, że transakcja stanowiła nabycie aktywów i w taki sposób została ujęta w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Wartość transakcji wyniosła 939 mln PLN. Kwota 344 mln PLN stanowiła zapłatę za udziały, zaś kwota 595 mln PLN dotyczyła subrogacji zobowiązań. Nabyte aktywa to środki trwałe stanowiące w głównej mierze turbiny wiatrowe oraz infrastruktura techniczna obejmująca fundamenty, drogi i place a także składniki wyprowadzenia mocy – kable SN i WN oraz stacja elektroenergetyczna.

Rozliczenie nabycia spółek Mithra

4 lutego 2022 roku PGE EO S.A. nabyła po 100% udziałów w spółkach Mithra A sp. z o.o., Mithra B sp. z o.o., Mithra L sp. z o.o. oraz Mithra V sp. z o.o. posiadających 7 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 26 MW, za łączna kwotę 18,7 mln PLN. Zakup udziałów poszczególnych spółek odbył się w ramach odrębnych umów ale ich struktura i formuła transakcji były analogiczne.

9 grudnia 2022 roku PGE EO S.A. zawarło umowy zakupu 100% udziałów w spółkach Mithra D sp. z o.o., Mithra F sp. z o.o., Mithra G sp. z o.o., Mithra H sp. z o.o., Mithra I sp. z o.o., Mithra K sp. z o.o., Mithra M sp. z o.o., Mithra N sp. z o.o., Mithra O sp. z o.o., Mithra P sp. z o.o. posiadającymi 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Wartość transakcji wyniosła 21,1 mln PLN.

Zakup udziałów poszczególnych spółek odbył się w ramach odrębnych umów ale ich struktura i formuła transakcji były analogiczne.

Zgodnie z wymogami MSSF 3 Połączenia jednostek przeprowadzono analizę czy nabyte aktywa i zobowiązania spełniają definicję przedsięwzięcia i transakcja powinna zostać rozliczona zgodnie z MSSF 3 jako połączenie jednostek, czy też nabyte aktywa nie stanowią przedsięwzięcia i transakcja powinna zostać rozliczona jako nabycie aktywów.

Po przeprowadzeniu testu koncentracji Grupa stwierdziła, że transakcja stanowiła nabycie aktywów i w taki sposób została ujęta w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W przypadku wszystkich powyższych transakcji nabyte aktywa to dokumentacja projektów farm fotowoltaicznych: warunki techniczne przyłączenia, mapy projektowe, raporty środowiskowe, umowy dzierżawy gruntów, opłaty administracyjne itp. Poszczególne pozycje różnią się w poszczególnych spółkach w zależności od stopnia zaawansowania realizacji projektów.

Wyniki wyszukiwania