1.1 Informacje o jednostce dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. 6 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie siedziby Spółki na Lublin. 1 lipca 2022 roku zmiana została zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i obecnie siedziba znajduje się w Lublinie przy Alei Kraśnickiej 27 (Polska).

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2022 roku wchodzili:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu,
 • Lechosław Rojewski – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 17 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu pana Pawła Ciocha.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Zarządu był następujący:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu,
 • Lechosław Rojewski – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 4 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Rafała Włodarskiego w skład Zarządu z dniem 9 stycznia 2023 roku.

Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Wanda Buk – Wiceprezes Zarządu,
 • Lechosław Rojewski – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,
 • Rafał Włodarski – Wiceprezes Zarządu.

Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca: 

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
Skarb Państwa 60,86% 57,39%
Pozostali akcjonariusze 39,14% 42,61%
Razem  100,00%  100,00% 

Struktura własnościowa na poszczególne dni sprawozdawcze została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce. Według informacji dostępnych w Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE S.A. jest Skarb Państwa.

Zgodnie z informacjami zawartymi w nocie 33.3 niniejszego sprawozdania finansowego Spółka w bieżącym okresie przeprowadziła obniżenie wartości nominalnej akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego. 18 maja 2022 roku w KRS zostały zarejestrowane zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

20 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie w ogólnej licznie głosów posiadanych przez Skarb Państwa. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania Skarb Państwa posiada 60,86% udział w ogólnej liczbie głosów. Biorąc pod uwagę akcje posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa tj. Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Skarb Państwa posiada łącznie 61,70% udział w ogólnej liczbie głosów.

Wyniki wyszukiwania