33.3 Dokapitalizowanie PGE S.A. w drodze emisji akcji

18 stycznia 2022 roku Zarząd PGE S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji w kwocie około 3,2 mld PLN ma na celu wsparcie inwestycji GK PGE w trzech obszarach:

  • rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych,
  • rozwój segmentu dystrybucji.

5 kwietnia 2022 roku zawarta został umowa inwestycyjna pomiędzy PGE S.A. a Skarbem Państwa dotycząca objęcia przez Skarb Państwa akcji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z postanowieniami umowy, środki pozyskane z emisji akcji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na inwestycje w trzech opisanych powyżej obszarach. Sposób wydatkowania środków pieniężnych z emisji będzie podlegał szczegółowemu raportowaniu i audytowi. Wydatkowanie środków niezgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej może skutkować karami pieniężnymi lub nawet koniecznością zwrotu środków. Co z kolei może spowodować konieczność obniżenia kapitału zakładowego o kwotę podlegającą zwrotowi.

Wyniki wyszukiwania