6.2 Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży za 2022 rok oraz 2021 rok przedstawia się następująco:

(w mln PLN) Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
dane przekształcone 
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Rynek krajowy 73.406 47.498
Kraje Unii Europejskiej 29 5.233
Pozostałe kraje 41
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY  73.435  52.772 

Podział geograficzny aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

(w mln PLN) Stan na dzień
31 grudnia 2022
Stan na dzień
31 grudnia 2021
dane przekształcone 
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU 
Rynek krajowy 85.826 76.481
Kraje Unii Europejskiej 3 36
AKTYWA PRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM  85.829  76.517 
Rynek krajowy 19.696 12.528
Kraje Unii Europejskiej 73 73
AKTYWA NIEPRZYPISANE DO SEGMENTÓW, RAZEM  19.769  12.601 
Rynek krajowy 180 156
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, RAZEM  180  156 
RAZEM AKTYWA  105.778  89.274 

Wyniki wyszukiwania