6.1 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych za 2022 rok

(w mln PLN) Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 32.864 5.345 2.220 26.093 6.723 153 29 8 73.435
Sprzedaż między segmentami 3.596 2.345 1.181 20.473 80 201 288 (28.164)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM   36.460  7.690  3.401  46.566  6.803  354  317  (28.156)  73.435 
Koszt własny sprzedaży (36.262) (8.097) (1.784) (42.533) (4.886) (256) (275) 26.399 (67.694)
EBIT  127  (713)  1.440  2.010  1.616  28  (215)  4.299 
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy  ujęte w wyniku finansowym 1.938 752 355 33 1.234 9 51 (14) 4.358
EBITDA  2.065  39  1.795  2.043  2.850  37  57  (229)  8.657 
ZYSK BRUTTO  –  –  –  –  –  –  –  –  4.110 
Podatek dochodowy (720)
ZYSK NETTO   –  –  –  –  –  –  –  –  3.390 
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA 
Aktywa segmentu bez RAT, WN, NI, PDUA i należności z tytułu dostaw i usług 6.926 1.998 300 3.018 60 13 296 244 12.855
RAT, WN, NI, PDUA 29.259 7.626 4.673 313 21.333 69 3.210 (26) 66.457
Należności z tytułu dostaw i usług 1.262 1.242 274 7.744 1.308 84 49 (5.446) 6.517
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 180
Aktywa nieprzypisane 19.769
AKTYWA, RAZEM   –  –  –  –  –  –  –  105.778 
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 25.261 3.514 863 6.907 2.552 57 78 (3.011) 36.221
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.681 1.612 119 5.124 437 67 45 (5.981) 3.104
Zobowiązania nieprzypisane 12.070
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM  –  –  –  –  –  –  –  51.395 
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Nakłady inwestycyjne 745 1.140 458 14 2.572 16 2.195 (104) 7.036
Zwiększenia PDUA 5 3 4 5 17
NAKŁADY INWESTYCYJNE, RAZEM  750  1.140  458  17  2.576  16  2.200  (104)  7.053 
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek 1.116 1.116
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 618 (111) 144 16 (1) 2 11 679
Pozostałe koszty niepieniężne * 17.496 2.205 (89) 1.041 24 10 25 (244) 20.468
* Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach

Informacje dotyczące segmentów operacyjnych za 2021 rok

(w mln PLN) 
dane przekształcone Energetyka Konwencjonalna Ciepłownictwo Energetyka Odnawialna Obrót Dystrybucja Gospodarka Obiegu Zamkniętego Działalność pozostała Korekty Razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 18.772 4.019 1.050 22.260 6.415 137 110 9 52.772
Sprzedaż między segmentami 9.992 2.220 622 15.963 77 174 322 (29.370)
PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM   28.764  6.239  1.672  38.223  6.492  311  432  (29.361)  52.772 
Koszt własny sprzedaży (29.956) (5.690) (912) (35.496) (4.738) (227) (383) 28.239 (49.163)
EBIT   1.998  104  686  794  1.559  36  (2)  (52)  5.123 
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym 2.080 701 330 33 1.220 9 62 (23) 4.412
EBITDA   4.078  805  1.016  827  2.779  45  60  (75)  9.535 
ZYSK BRUTTO  –  –  –  –  –  –  –  –  4.871 
Podatek dochodowy (926)
ZYSK NETTO   –  –  –  –  –  –  –  –  3.945 
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Aktywa segmentu bez RAT, WN, NI, PDUA i należności z tytułu dostaw i usług 5.961 1.433 127 1.250 40 10 685 (301) 9.205
RAT, WN, NI, PDUA 31.097 7.247 4.111 325 19.857 61 1.163 (758) 63.103
Należności z tytułu dostaw i usług 7.383 1.399 358 11.025 958 71 59 (17.044) 4.209
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 156
Aktywa nieprzypisane 12.601
AKTYWA, RAZEM  –  –  –  –  –  –  –  –  89.274 
Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 18.776 2.742 578 5.705 2.243 50 274 (2.324) 28.044
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.648 1.821 133 10.888 402 51 30 (17.365) 1.608
Zobowiązania nieprzypisane 11.331
ZOBOWIĄZANIA, RAZEM  –  –  –  –  –  –  –  –  40.983 
POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Nakłady inwestycyjne 1.758 608 189 8 1.354 9 838 (116) 4.648
Zwiększenia PDUA 1 2 4 7 14
NAKŁADY INWESTYCYJNE, RAZEM  1.759  610  189  1.358  845  (116)  4.662 
Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek 81 81
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 219 128 (45) (26) 6 1 6 289
Pozostałe koszty niepieniężne * 9.185 1.362 19 1.417 (109) 1 19 (95) 11.799
* Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach

Wyniki wyszukiwania